Vertikální zahrady
zelené střechy
zelené fasády

S narůs­ta­jí­cí veli­kos­tí měst a s tím spo­je­nou hus­to­tou zástav­by ros­te potře­ba moder­ni­zo­vat budo­vy, mezi kte­rý­mi trá­ví­me čím dal více času. Reak­cí na tuto potře­bu jsou nové tren­dy, kte­ré do měst­ské­ho pro­stře­dí navra­ce­jí pří­rod­ní prv­ky. Jed­ná se zejmé­na o inte­ri­é­ro­vé i exte­ri­é­ro­vé ver­ti­kál­ní zahra­dy, zele­né stře­chy a zele­né fasády. Tato pří­rod­ní řeše­ní jsou nejen este­tic­ká, ale záro­veň bla­ho­dár­ně půso­bí na psy­chi­ku, zlep­šu­jí kva­li­tu ovzdu­ší, vyrov­ná­va­jí tep­lot­ní extrémy v suchém let­ním obdo­bí, tlu­mí hluk nebo pro­du­ku­jí jíd­lo.

GreenWall system

Vytvořte si vlastní vertikální zahradu

S GreenWall sys­té­mem může­te vel­mi snad­no a rych­le pozi­tiv­ně oliv­nit pro­stře­dí, ve kte­rém žije­te. Sys­tém ver­ti­kál­ní­ho pěs­to­vá­ní lze vyu­žít v inte­ri­é­ru nebo exte­ri­é­ru k tvor­bě vlast­ních ver­ti­kál­ních zahrad. Vyu­žij­te vol­né stě­ny Vaše­ho bytu nebo kan­ce­lá­ře k pěs­to­vá­ní rost­lin a při­spěj­te tím ke zdra­věj­ší­mu pro­stře­dí. Sys­tém lze vyu­žít i k pěs­to­vá­ní zele­ni­ny tam, kde to kon­venč­ní­mi pro­střed­ky z pro­sto­ro­vých důvo­dů není mož­né. Je to tak jed­no­du­ché, že insta­la­ci zvlád­ne úpl­ně kaž­dý.

optimální vlhkost v místnostech

Vlh­kost v ovzdu­ší je jed­ním z důle­ži­tých fak­to­rů byd­le­ní. Ver­ti­kál­ní stě­nou docí­lí­te správ­né vlh­kos­ti při­ro­ze­nou ces­tou. V exte­ri­é­ru zase zele­ná stě­na pomá­há sní­žit nega­tiv­ní dopa­dy extrémě hor­ké­ho let­ní­ho obdo­bí.

filtrace škodlivých látek z ovzduší

Díky foto­syn­te­tic­ké­mu pro­ce­su rost­li­ny čis­tí vzduch a fil­tru­jí čet­né škod­li­vé lát­ky z ovzdu­ší v inte­ri­é­ru. Pomá­ha­jí sni­žo­vat hla­di­nu CO₂ v uza­vře­ných pro­sto­rách a tím vzduch půso­bí čer­s­tvě­ji.

zlepšení akustických vlastností

Zele­né stě­ny jsou také výbor­ným akus­tic­kým izo­lan­tem. Absor­bu­jí hluk a mají pro­ka­za­tel­ně akus­tic­ky pří­z­ni­vý vliv v halách, zase­da­cích míst­nos­tech, ale i men­ších pro­sto­rách.

bezpečné pro pěstování jídla a bylin

Plst je vyro­be­na z recyklo­va­ných mate­ri­á­lů. Jed­ná se o poly­pro­py­le­né vlák­no, kte­ré je bez­peč­né a záro­veň extrém­ně vhod­né pro pěs­to­vá­ní zele­ni­ny a bylin. Je trvan­li­vé, tva­ro­vě stá­lé, pomá­há udr­žo­vat neut­rál­ní pH a svou struk­tu­rou umož­ňu­je pří­vod kys­lí­ku ke koře­nům rost­lin.

Pozitivní vliv na zdraví a psychiku

GreenWall sys­tém insta­lo­va­ný v kan­ce­lá­řích, zase­da­cích míst­nos­tech a inte­ri­é­rech má pozi­tiv­ní vliv člo­vě­ka. Mimo jiné před­chá­zí nega­tiv­ním pro­je­vům jaký­mi jsou suché oči a boles­ti hla­vy. Díky foto­syn­té­ze se výraz­ně sni­žu­je hla­di­na CO₂, což zvy­šu­je kon­cen­t­ra­ci člo­vě­ka. Tím se zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­ta a spo­ko­je­nost zaměst­nan­ců. Čis­té a zdra­vé pro­stře­dí cel­ko­vě zpří­jem­ňu­je pocit strá­ve­ný ve vnitř­ních pro­sto­rách.

Ver­ti­kál­ní zahra­dy půso­bí vel­mi repre­zen­ta­tiv­ně v pro­sto­rách recep­ce nebo v zase­da­cích míst­nos­tech. Lze je vyu­žít v showro­o­mech, lob­by pro­sto­rách, u vstu­pů do budov, na fasády domů, ale i v inte­ri­é­rech rodin­ných domů a jejich tera­sách nebo bal­kó­nech.

Ver­ti­kál­ní pěs­to­vá­ní rost­lin je v sou­čas­nos­ti jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších tren­dů inte­ri­é­ro­vé­ho desig­nu a archi­tek­tu­ry. Záro­veň pro­spí­vá lidem v jejich oko­lí a pomá­há sni­žo­vat nega­tiv­ní dopa­dy spo­leč­nos­ti.

Technologie

Rovnoměrná závlaha rostlin

Sys­tém je navr­žen tak, aby byly všech­ny rost­li­ny vyži­vo­vá­ny rov­no­měr­ně. Men­ší stě­ny může­te zalé­vat ruč­ně a pro vět­ší insta­la­ce se pou­ží­vá kap­ko­vá auto­ma­tic­ká závla­ha. Voda sté­ká po plsti v zad­ní čás­ti kapes, při­čemž před­ní část zůstá­vá téměř suchá. Mate­ri­ál kapes je vel­mi trvan­li­vý a pro­dyš­ný a tím udr­žu­je rost­li­ny dlou­ho­do­bě zdra­vé. Sys­tém je tzv. polo­hyd­ro­pon­ní. Tím, že rost­li­ny ros­tou v malém množ­ství půdy, je nut­né časem při­dá­vat do půdy nebo vody výži­vu. Je už jenom na vás, jest­li při­dá­te výži­vu např. z domá­cí­ho ver­mi­kom­posté­ru, nebo zvo­lí­te teku­tou výži­vu na bázi orga­nic­kých hno­jiv.
Rost­li­ny se vklá­da­jí do kapes samo­stat­ně zaba­le­né. Tím je umož­ně­no pří­pad­né pře­sa­ze­ní rost­lin ve ver­ti­kál­ní zahra­dě.

Provzdušnění kořenů rostlinám velmi prospívá

Voda, kte­rá vzlí­ná do koře­nů, záso­bu­je dosta­teč­ně rost­li­ny i v suchém let­ním obdo­bí. Přes před­ní pro­dyš­nou část kapes se ke koře­nům dostá­vá vzduch a tím okys­li­ču­je rost­li­ny. Zůstá­va­jí tak dlou­ho­do­bě zdra­vé a netr­pí hni­lo­bou koře­nů při nad­měr­né záliv­ce jako u běž­né­ho pěs­to­vá­ní rost­lin.

Montáž vertikální zahrady

Hlav­ní výho­dou pro­duk­tu je sys­tém modu­lár­ní­ho sklá­dá­ní a jed­no­du­chost insta­la­ce. Záro­veň je výro­bek vel­mi trvan­li­vý.  Jed­no­du­chost apli­ka­ce je pro nás klí­čo­vá a pro­to při men­ších stě­nách může­te vyu­žít jed­no­du­chých sys­té­mů uchy­ce­ní. Díky tomu si může­te uží­vat kouz­lo ver­ti­kál­ních zahrad vpod­sta­tě ihned.

Pře­hled uchy­ce­ní pro vás prá­vě při­pra­vu­je­me.