Technologie GreenWall systému

Zábal rostlin a pěstování v kapsách

Naše tech­no­lo­gie fun­gu­je na jed­no­du­chém prin­ci­pu pěs­to­vá­ní v kapsách, do kte­rých se
vklá­da­jí zvlášť zaba­le­né rost­li­ny. Rost­li­ny časem pro­růs­ta­jí zábal a umě­lá tka­ni­na jim­sl ouží jako mecha­nic­ká opo­ra. Před tím, než se tak­to rost­li­ny plně zako­ře­ní, je mož­né je
jed­no­du­še pře­sa­zo­vat a sle­do­vat jak se jim daří na růz­ných mís­tech stě­ny.

Tím­to způ­so­bem může být ver­ti­kál­ní zahra­da kdy­ko­liv doda­teč­ně upra­ve­na dle potře­by. Pokud dojde k one­moc­ně­ní nebo pře­schnu­tí rost­lin pří­liš vyso­kou expo­zi­cí slu­neč­ní­ho svět­la nebo zvo­le­ním nevhod­né­ho typu zvo­le­ných rost­li­nu, při pou­ži­tí zába­lu a kapes lze odstra­nit nebo pře­sa­dit pro­blé­mo­vé rost­li­ny na jiné mís­to nebo vysa­dit nové. To dovo­lí vaši zahra­du pro­vo­zo­vat jako trva­le udr­ži­tel­nou v plné síle a krá­se rost­lin.

Zdravá zahrada díky provdušnění
kořenů

Voda sté­ká v zad­ní čás­ti kapes a vzlí­ná do koře­nů. Tím dosta­teč­ně záso­bu­je rost­li­ny i v
suchém let­ním obdo­bí. Před­ní část kapes zůstá­vá téměř suchá. Přes před­ní pro­dyš­nou
část mate­ri­á­lu se ke koře­nům dostá­vá vzduch a tím okys­li­ču­je rost­li­ny. Zůstá­va­jí tak
dlou­ho­do­bě zdra­vé a v dob­ré kon­di­ci.

Kys­lík v půdě je klí­čo­vý aspekt pro správ­ný vývoj rost­lin. Díky vyso­ké pří­tom­nos­ti kys­lí­ku
ros­tou hust­ší rost­li­ny s vět­ší­mi lis­ty a sil­něj­ší­mi ston­ky. Nao­pak při nedo­stat­ku
pro­vzduš­ně­ní je růst koře­nů ome­zo­ven a to ovliv­ňu­je zdra­ví a roz­voj celé rost­li­ny. U
sys­té­mů, kde koře­ny trpí hypo­xií (sní­že­ným množ­stvím kys­lí­ku) nebo úpl­ným nedo­stat­kem kys­lí­ku, vzni­ka­jí po čase pro­blémy, kte­ré je tře­ba řešit. Rost­li­ny v půdě, ale i ve vod­ním roz­to­ku, mohou být časem napa­de­ny syn­dro­mem koře­no­vé hni­lo­by, způ­so­be­né např. i nad­měr­nou záliv­kou. Sku­teč­nou pří­či­nou je nedo­sta­tek kys­lí­ku v oblas­ti koře­nů. Pokud se do půdy dosta­ne vět­ší množ­ství vody u kla­sic­ké­ho pěs­to­vá­ní, zapl­ní se tak vzdu­cho­vé meze­ry a začí­ná pro­ces odumí­rá­ní koře­nů. To ve výsled­ku vyvo­lá­vá pří­zna­ky nutrič­ní­ho defi­ci­tu a rost­li­ny začnou „uva­dat“. Snad­no se tak lidé dopuš­tě­jí omy­lu a při­da­jí dal­ší vodu. K hni­lo­bě koře­nů se potom při­dá i růst plís­ní.

Sys­tém greenwalls je zalo­žen na ver­ti­kál­ním odto­ku vody a tím se eli­mi­nu­je pro­blém s
jejím stá­ním u koře­nů rost­lin. Sys­tém zajiš­ťu­je rost­li­nám i nad­prů­měr­né pro­vzduš­ně­ní s
před­ní čás­ti kapes. Tím stě­na netr­pí hni­lo­bo­ou a plís­ně­mi. Tato kom­bi­na­ce je zákla­dem
pro kva­lit­ní růst rost­lin a pro růz­né typy pěs­to­vá­ní jak v exte­ri­é­ru i inte­ri­é­ru.

Zavlažovací systémy

Sys­tém závla­hy je buď­to manu­ál­ní nebo auto­ma­tic­ký. Ruč­ní zalé­vá­ní bez jaké­ko­liv
tech­ni­ky je vhod­né pro malé ver­ti­kál­ní zahra­dy. Auto­ma­tic­ký sys­tém, kdy oběh obsta­rá­vá čer­pa­dlo a časo­vý spí­nač může být napo­je­ný na cir­ku­lač­ní sys­tém, kdy je voda pou­ži­ta zno­vu v obě­hu nebo na vodo­vod­ní řád, kde pře­by­teč­ná voda odte­če do odpa­du. Nad­stav­bou sys­té­mu může být i elek­tro­nic­ké říze­ní se sen­zo­ry.

Do závla­hy je mož­né při­dá­vat výži­vu pro rost­li­ny ve for­mě orga­nic­kých hno­jiv. Výběr
zále­ží na veli­kos­ti sys­té­mu a zda je sys­tém vyu­ží­ván pro okras­né rost­li­ny nebo pro
pěs­to­vá­ní jíd­la a bylin. U vel­kých zahrad je mož­né výži­vu při­dá­vat do obě­hu auto­ma­tic­ky.

S ros­tou­cí výš­kou u vel­mi vyso­kých zahrad je nut­né sys­tém závla­hy roz­dě­lit do něko­li­ka
samo­stat­ných vět­ví pro jed­not­li­vá pat­ra. Je pro­to vhod­né sys­tém u vět­ších zahrad
kon­zul­to­vat. Jsme schop­ni navrh­nout i vel­ké ver­ti­kál­ní zahra­dy a vybrat ty nej­vhod­něj­ší
tech­no­lo­gie pro kon­krét­ní mís­to.