Odpovědi na nejčastější otázky

Co je vertikální zahrada?

Ver­ti­kál­ní zahra­da je způ­sob pěs­to­vá­ní rost­lin na kol­mé     stě­ně. Ver­ti­kál­ní zahra­dy jsou k vidě­ní v pří­ro­dě, ale také byly vyu­ží­vá­ny růz­ný­mi náro­dy napříč his­to­rií. Rost­li­nám na ver­ti­kál­ní zahra­dě se totiž vel­mi daří, a to i s mini­mem sub­strá­tu.

Jak fungují vertikální zahrady?

Voda s výži­vou sté­ká po ver­ti­kál­ním povrchu, čímž dodá­vá živi­ny rost­li­nám na stě­ně.

Jak se zalévá vertikální zahrada?

Voda sté­ká z vrchu stě­ny skrz plst, čímž dodá­vá živi­ny        rost­li­nám. Zalé­vat je mož­né ruč­ně nebo je mož­né vyu­žít zavla­žo­va­cí sys­tém. Zavla­žo­va­cí sys­tém může být buď polo­au­to­ma­tic­ký, kde je vyu­ži­to čer­pa­dlo s časo­vým spí­na­čem a vy jen dolé­vá­te vodu jed­nou za něko­lik týd­nů, ane­bo plně auto­ma­tic­ký, kdy je zavla­žo­va­cí sys­tém napo­jen na vodo­vod­ní řád.

Jak dlouho mi vertikální zahrada vydrží?

Ver­ti­kál­ní zahra­dy GreenWalls jsou vel­mi trvan­li­vé a vydr­ží mno­ho let, pokud jsou správ­ně udr­žo­vá­ny.

Jak je to s plísněmi při vertikálním pěstování?

Voda v sys­té­mu sté­ká v zad­ní čás­ti kapes. Díky povrchu      neob­sa­hu­jí­cím orga­nic­ké slož­ky zůstá­vá mate­ri­ál nere­ak­tiv­ní a před tvor­bou plís­ní pomá­há pro­větrá­ní a okys­li­čo­vá­ní mezi cykly závla­hy. Sys­tém se mezi cykly vysu­šu­je, čímž je mož­né ochrá­nit ver­ti­kál­ní zahra­du před plís­ní, hni­lo­bou apod. Je však důle­ži­té správ­né nasta­ve­ní sys­té­mu.

Zvlhčuje vertikální zahrada ovzduší?

Naše ver­ti­kál­ní zahra­dy svou pří­tom­nos­tí zvy­šu­jí vlh­kost v ovzdu­ší, čímž pozi­tiv­ně ovliv­ňu­jí zdra­ví a poho­du osob v míst­nos­ti.

Jak moc mám rostliny ve vertikální zahradě hnojit?

Při­dá­vat rost­li­nám výži­vu je skvě­lý způ­sob, jak zajis­tit, aby Vaše rost­li­ny vypa­da­ly zdra­vě. Pokud ale hno­ji­va při­dá­te moc, rost­li­ny budou při­ta­ho­vat více hmy­zu. Pro­to je nej­lep­ší začít hno­jit po malých dáv­kách a hno­je­ní při­způ­so­bo­vat sta­vu      rost­li­ny. Když poří­dí­te nové rost­li­ny, vět­ši­nou jsou dodá­ny se sub­strá­tem, kde již hno­ji­vo je. To by mělo vydr­žet při­bliž­ně 3 měsí­ce. S hno­je­ním pro­to vyčkej­te až do oka­mži­ku, kdy budou rost­li­ny vypa­dat tro­chu vybled­le a “hla­do­vě”.

Kolik světla potřebuje vertikální zahrada?

Zále­ží na výbě­ru rost­lin. Někte­ré rost­li­ny nepo­tře­bu­jí pří­sun svět­la téměř žád­ný. Jiné opro­ti tomu potře­bu­jí svět­la mno­ho. Pro­to dopo­ru­ču­je­me se při výbě­ru rost­lin pora­dit se        zahrad­ní­kem nebo může­te napsat pří­mo nám.

Je možné rostliny ve stěně přemisťovat?

Ano. Rost­li­ny může­te jed­no­du­še vyn­dat z kapsy a přen­dat do jiné.

 

 

 

Jaké rostliny lze v kapsách pěstovat?

V kapsách může­te pěs­to­vat vět­ši­nu rost­lin. Musí­te vzít v úva­hu poža­dav­ky na svě­tel­né pod­mín­ky, vodu a výži­vu. Dal­ším kri­té­ri­em výbě­ru je mož­ná veli­kost rost­li­ny při jejím dlou­ho­do­bém pěs­to­vá­ní, respek­ti­ve i váha a veli­kost plo­dů.

Jak často potřebují rostliny zalévat?

Čet­nost závla­hy závi­sí na typu rost­lin a jejich poža­dav­cích. Napří­klad závla­ha kap­ra­din (2–4x den­ně) je vyža­do­vá­na čas­tě­ji než tře­ba u suku­len­tů (1–2x týd­ně). Je pro­to nut­né ze začát­ku závla­hu otes­to­vat a upra­vit dle kon­krét­ních poža­dav­ků.

Je možné mít vertikální stěnu venku i vevnitř?

Sys­tém fun­gu­je v exte­ri­é­ru i inte­ri­é­ru. Při insta­la­ci je tře­ba dbát na dobrou izo­la­ci stě­ny, aby se voda nemoh­la dostat ke zdi. Mezi zdí a sys­té­mem je navíc distanč­ní meze­ra, kte­rá slou­ží k pro­větrá­ní. Pro inte­ri­é­ro­vé řeše­ní je tře­ba brát v úva­hu množ­ství svět­la v míst­nos­ti. V pří­pa­dě jeho nedo­stat­ku je nut­né ver­ti­kál­ní zahra­du při­sví­tit svět­lem umě­lým.

Chutná zelenina a bylinky z polohydroponního systému stějně jako
ze zahrádky?

Vše závi­sí na dosta­teč­ném množ­ství slu­neč­ní­ho svět­la a dozrá­ní plo­dů. Důle­ži­tý je i typ výži­vy, kte­rý zvo­lí­te. Hno­ji­va mají růz­nou kva­li­tu a hod­no­ty. Pokud pou­ži­je­te čis­tě bio­lo­gic­ké a eko­lo­gic­ky šetr­né pro­střed­ky, vše se Vám vrá­tí v kva­li­tě a chu­ti Vašich plo­dů. Dále Vaše zele­ni­na vypěs­to­va­ná pří­mo u Vás doma nebu­de zatí­že­ná che­mic­kým postři­kem pro­ti plís­ním a škůd­cům.

Jak na systém působí povětrnostní podmínky?

Mate­ri­ál plsti je vyro­ben z poly­pro­py­le­nu a ten je stá­lý i při tep­lo­tách nad 100°C. Pane­ly je mož­né nechat namon­to­va­né i v mra­zech. Mate­ri­ál je dosta­teč­ně dimen­zo­ván na tep­lot­ní výky­vy. Na zimu však dopo­ru­ču­je­me rost­li­ny zakrýt a chrá­nit před mra­zem. V pří­pa­dě celo­se­zón­ní mon­tá­že dopo­ru­ču­je­me kon­zul­to­vat výběr rost­lin pro ver­ti­kál­ní zahra­du s odbor­ní­ky. Sys­tém lze i poměr­ně snad­no demon­to­vat a ulo­žit na zimu.

Jak vyřešit problém s úhynem rostlin?

V sys­té­mu lze vel­mi snad­no rost­li­ny vymě­nit za nové. Je nut­né stě­nu občas zkon­t­ro­lo­vat a např. při výraz­né slu­neč­ní expo­zi­ci lze někte­ré rost­li­ny pře­mís­tit na jiná mís­ta.